10.36088/manazhim.v1i1.134 , Viewed: 1833 , Downloaded : 2370
10.36088/manazhim.v1i1.135 , Viewed: 1398 , Downloaded : 1119
10.36088/manazhim.v1i1.136 , Viewed: 2704 , Downloaded : 7042
10.36088/manazhim.v1i1.138 , Viewed: 2660 , Downloaded : 1082
10.36088/manazhim.v1i1.141 , Viewed: 1482 , Downloaded : 1010
10.36088/manazhim.v1i1.172 , Viewed: 1406 , Downloaded : 852
10.36088/manazhim.v1i1.174 , Viewed: 1245 , Downloaded : 799
10.36088/manazhim.v1i1.176 , Viewed: 1393 , Downloaded : 1498