10.36088/manazhim.v1i1.134 , Viewed: 2011 , Downloaded : 2600
10.36088/manazhim.v1i1.135 , Viewed: 1536 , Downloaded : 1280
10.36088/manazhim.v1i1.136 , Viewed: 3211 , Downloaded : 7728
10.36088/manazhim.v1i1.138 , Viewed: 2889 , Downloaded : 1255
10.36088/manazhim.v1i1.141 , Viewed: 1623 , Downloaded : 1127
10.36088/manazhim.v1i1.172 , Viewed: 1541 , Downloaded : 942
10.36088/manazhim.v1i1.174 , Viewed: 1399 , Downloaded : 912
10.36088/manazhim.v1i1.176 , Viewed: 1638 , Downloaded : 1725