NURSYAMSU, N. Perkembangan Politik Islam Kontemporer. PALAPA, v. 5, n. 2, p. 167-182, 30 nov. 2017.