Nursyamsu, N. (2017). Perkembangan Politik Islam Kontemporer. PALAPA, 5(2), 167-182. https://doi.org/10.36088/palapa.v5i2.53