[1]
Nursyamsu, N. 2017. Perkembangan Politik Islam Kontemporer. PALAPA. 5, 2 (Nov. 2017), 167-182. DOI:https://doi.org/10.36088/palapa.v5i2.53.