10.36088/manazhim.v1i2.177 , Viewed: 1703 , Downloaded : 2450
10.36088/manazhim.v1i2.203 , Viewed: 2173 , Downloaded : 1993
10.36088/manazhim.v1i2.211 , Viewed: 1399 , Downloaded : 1251
10.36088/manazhim.v1i2.207 , Viewed: 2368 , Downloaded : 9943
10.36088/manazhim.v1i2.212 , Viewed: 1525 , Downloaded : 1262
10.36088/manazhim.v1i2.205 , Viewed: 1743 , Downloaded : 8486
10.36088/manazhim.v1i2.218 , Viewed: 1384 , Downloaded : 1213
10.36088/manazhim.v1i2.215 , Viewed: 1113 , Downloaded : 1058
10.36088/manazhim.v1i2.217 , Viewed: 1724 , Downloaded : 2424
10.36088/manazhim.v1i2.223 , Viewed: 1468 , Downloaded : 1896
10.36088/manazhim.v1i2.237 , Viewed: 1508 , Downloaded : 3183
10.36088/manazhim.v1i2.226 , Viewed: 1961 , Downloaded : 3636