10.36088/manazhim.v1i2.177 , Viewed: 1491 , Downloaded : 2280
10.36088/manazhim.v1i2.203 , Viewed: 1774 , Downloaded : 1715
10.36088/manazhim.v1i2.211 , Viewed: 1262 , Downloaded : 965
10.36088/manazhim.v1i2.207 , Viewed: 2043 , Downloaded : 9111
10.36088/manazhim.v1i2.212 , Viewed: 1408 , Downloaded : 1111
10.36088/manazhim.v1i2.205 , Viewed: 1550 , Downloaded : 7516
10.36088/manazhim.v1i2.218 , Viewed: 1184 , Downloaded : 1082
10.36088/manazhim.v1i2.215 , Viewed: 1004 , Downloaded : 884
10.36088/manazhim.v1i2.217 , Viewed: 1453 , Downloaded : 2146
10.36088/manazhim.v1i2.223 , Viewed: 1291 , Downloaded : 1651
10.36088/manazhim.v1i2.237 , Viewed: 1389 , Downloaded : 2789
10.36088/manazhim.v1i2.226 , Viewed: 1781 , Downloaded : 3264