10.36088/manazhim.v1i2.177 , Viewed: 1761 , Downloaded : 2496
10.36088/manazhim.v1i2.203 , Viewed: 2260 , Downloaded : 2102
10.36088/manazhim.v1i2.211 , Viewed: 1441 , Downloaded : 1365
10.36088/manazhim.v1i2.207 , Viewed: 2464 , Downloaded : 10276
10.36088/manazhim.v1i2.212 , Viewed: 1556 , Downloaded : 1294
10.36088/manazhim.v1i2.205 , Viewed: 1781 , Downloaded : 8651
10.36088/manazhim.v1i2.218 , Viewed: 1434 , Downloaded : 1248
10.36088/manazhim.v1i2.215 , Viewed: 1159 , Downloaded : 1111
10.36088/manazhim.v1i2.217 , Viewed: 1783 , Downloaded : 2510
10.36088/manazhim.v1i2.223 , Viewed: 1520 , Downloaded : 1977
10.36088/manazhim.v1i2.237 , Viewed: 1538 , Downloaded : 3346
10.36088/manazhim.v1i2.226 , Viewed: 1994 , Downloaded : 3802