10.36088/manazhim.v1i2.177 , Viewed: 1474 , Downloaded : 2273
10.36088/manazhim.v1i2.203 , Viewed: 1750 , Downloaded : 1691
10.36088/manazhim.v1i2.211 , Viewed: 1250 , Downloaded : 951
10.36088/manazhim.v1i2.207 , Viewed: 2024 , Downloaded : 9043
10.36088/manazhim.v1i2.212 , Viewed: 1396 , Downloaded : 1106
10.36088/manazhim.v1i2.205 , Viewed: 1542 , Downloaded : 7484
10.36088/manazhim.v1i2.218 , Viewed: 1175 , Downloaded : 1074
10.36088/manazhim.v1i2.215 , Viewed: 996 , Downloaded : 874
10.36088/manazhim.v1i2.217 , Viewed: 1437 , Downloaded : 2136
10.36088/manazhim.v1i2.223 , Viewed: 1282 , Downloaded : 1642
10.36088/manazhim.v1i2.237 , Viewed: 1382 , Downloaded : 2768
10.36088/manazhim.v1i2.226 , Viewed: 1769 , Downloaded : 3261