[1]
Gapari, M. 2019. Implementasi Manajemen Pendidikan Akhlak di Mandrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lombok Timur. MANAZHIM. 1, 1 (Feb. 2019), 155-170. DOI:https://doi.org/10.36088/manazhim.v1i1.176.