(1)
Huda, A.; Setiawan, F.; Dalimunthe, R.; Setiono, I.; Djaka, C. Budaya Sekolah/ Madrasah. bintang 2021, 3, 517-526.