Kausari, M. Arif Al-. 2020. “Konsepsi Ahliyah Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”. AS-SABIQUN 2 (2), 83-97. https://doi.org/10.36088/assabiqun.v2i2.1070.